گروه  : ANTIBIOTICS
نام  : تتراکيم® (تتراسيکلين)
شکل و دوز دارویی  : 250 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 100