گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : ايندومتاسين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 50 و 100 ميلي گرم; (شياف)
بسته بندی  : 5