گروه  : ANTIBIOTICS
نام  : کليندامايسين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 1%; (ژل موضعي)
بسته بندی  : 1