گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : ديکلوکيم® (ديکلوفناک)
شکل و دوز دارویی  : 1%; (ژل موضعي)
بسته بندی  : 1