گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : پيروکسيکام - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 0.5%; (ژل موضعي)
بسته بندی  : 1