گروه  : ANTIHISTAMINES
نام  : کتوتيفن - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 1 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر; (شربت)
بسته بندی  : 1