گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : استامينوفن کدئين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 300/10 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 100