گروه  : ANTIHYPERLIPIDEMIC
نام  : آتوکيم® (آتورواستاتين)
شکل و دوز دارویی  : 10 و 20 و 40 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 30