گروه  : CORTICOSTEROIDS
نام  : بتامتازون - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 0.1%; (پماد موضعي)
بسته بندی  : 1