گروه  : CNS AGENTS
نام  : کلرديازپوکسايد - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 5 و 10 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 100