تلفن :
22263051-5 (0098-21)
نمابر :
22267978 (0098-21)
رایانامه :
info@hakimpharm.com
آدرس :
خيابان دکتر علي شريعتي، دوراهي قلهک، شماره 1370 تهران - ايران
صندوق پستي 11155/4465 کد پستي 1913774951


اطلاعات تماس با واحدهای اصلی:

مدیریت عامل
دکتر مهرداد علیمیان
پست الترونیک:alimian@hakimpharm.com

----------------------------------------------------------------

عضو هیئت مدیره
دکتر عسل میرمحمد صادقی
پست الکترونیک: assals@hakimpharm.com
----------------------------------------------------------------
ارتباط با مشتری :suggestions@hakimpharm.comنظرات :
نام و نام خانوادگي :
رایانامه فرستنده :
 
عنوان :

متن پیام :