گروه  : CNS AGENTS
نام  : آلپروکيم® (آلپرازولام)
شکل و دوز دارویی  : 0.5 و 1 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 30
 
 
گروه درمان: ضد اضطراب 
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.