گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : ديکلوکيم® (ديکلوفناک)
شکل و دوز دارویی  : 100 ميلي گرم; (قرص پيوسته رهش)
بسته بندی  : 30

گروه درمان: غیر استروئیدی، ضد التهاب، تب بر

جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور کلیک کنید.