گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : استامينوفن کدئين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 300/20 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 100
 
 

گروه درمان: مسکن

جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.